Šta je CUMU?

Nevladina organizacija čiji su ciljevi:

1) podizanje svijesti javnosti, edukacije i istraživanja u svim sferama moždanog udara;
2) razvijanje i promocija društvene politike u cilju smanjenja mortaliteta i morbiditeta od moždanog udara;
3) razvijanje i promovisanje zdravstvene i javne edukacije;
unaprjeđenje prevencije i liječenja moždanog udara sa posebnim akcentom na multidisciplinarni pristup;
4) održavanje skupova i seminara na temu moždanog udara na svim nivoima zdravstvene zaštite;
5) saradnja sa internacionalnim udruženjima za borbu protiv moždanog udara u cilju dodatne edukacije i sticanja novih znanja, vještina i iskustava. 
 

Djelatnost

Djelatnosti CUMU su:

1. stručno i naučno usavršavanje ljekara svih specijalnosti;
2. unaprjeđenje naučno-istraživačkog rada, u čemu sarađuje sa drugim naučnim institucijama i društvima;
3. unaprjeđenje medicinske nastave saradnjom sa zdravstvenim fakultetima te organizacijama studenata zdravstvene struke;
4. njegovanje medicinske etike, pridržavanje etičkog kodeksa i medicinske deontologije, razrada novih etičkih načela i poštovanje opštih moralnih i humanih principa;
5. učestvovanje u tijelima zdravstvene uprave i izvršne vlasti;
6. davanje mišljenja i ekspertiza pri donošenju zakona i odluka o organizaciji zdravstvene zaštite i zdravstvene službe te ostalim javnozdravstvenim problemima;
7. saradnja s drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu;
8. podržavanje kampanja za borbu protiv faktora rizika za moždani udar;
9. podsticanje istraživanja i pisanja radova, članaka, knjiga i drugih vrsta publikacija.
 

Organi CUMU

Skupština CUMU

Skupština CUMU je najviši organ upravljanja. Skupštinu čine svi članovi CUMU.

Predsjednik CUMU

Predsjednik se bira odlukom Skupštine na mandat od 4 godine.
 

Clanovi CUMU

Članovi CUMU mogu biti:
1. specijalisti neurologije zapošljeni u zdravstvenim institucijama u Crnoj Gori;
2. specijalizanti neurologije zapošljeni u zdravstvenim institucijama u Crnoj Gori;
3. klinički ljekari zapošljeni na odjeljenjima/Klinikama u zdravstvenim institucijama u Crnoj Gori;
4. specijalisti radiologije, fizijatrije i drugih grana medicine;
5. specijalizanti radiologije, fizijatrije i drugih grana medicine;
6. medicinske sestre/tehničari zapošljeni na odjeljenjima/Klinikama u zdravstvenim institucijama u Crnoj Gori.
Udruženje može imati i počasne članove koji nijesu članovi Skupštine udruženja. 
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
 

Naš tim

Dr Sandra Vujović
Predsjednica CUMU

Nadležnosti: zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja; odgovara za zakonitost rada; vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine; podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.
 

Dr Slaviša Peruničić
Predsjednik Skupštine CUMU

Nadležnosti Skupštine CUMU: usvaja Statut udruženja; usvaja izmjene i dopune Statuta; bira i razrješava predsjednika Udruženja;  birа i rаzrješаvа druge organe udruženjа; odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;  usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu; usvаjа godišnji finansijski izvještaj;  odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine udruženjа; 

Dr Milovan Roganović
Sekretar CUMU

Nadležnosti: izvršava administrativne poslove; vodi evidenciju članova; priprema materijal za sjednice Skupštine; obavješatava članove o sjednicama i šalje potreban materijal; čuva dokumenta u arhivi; vodi korespodenciju; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Udruženja.